Wszystko dla Kalisza - Wyjaśnienie przyczyn rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Radzie Miejskiej Kalisza
WYJAŚNIENIE PRZYCZYN REZYGNACJI Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ W RADZIE MIEJSKIEJ KALISZA

Mirosław Gabrysiak - Radny Rady Miejskiej Kalisza z ramienia Stowarzyszenia - Wszystko dla KaliszaSzanowny Panie Przewodniczący składam z dniem dzisiejszym rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, jednocześnie składam rezygnację z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Decyzję swoją motywuję brakiem zgody na standardy jakie w obecnej kadencji samorządu panują w Kaliszu.

Po pierwsze nastąpiło blokowanie kontroli wnioskowanych przez Komisję Rewizyjną ,na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej Kalisza na wniosek radnego Tadeusza Skarżyńskiego z PIS zawężono plan pracy Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli wnioskowanej przez radnych opozycji.

2.Podczas posiedzenia Komisji w dniu 09.02.2015r.koordynator zespołu kontrolnego do sprawy zbadania skargi Pana Zygmunta B. pan radny Dariusz Witoń z SLD przedstawił zmienioną wersję uzgodnionego wcześniej protokołu, sugerując jednocześnie, że prawidłowe byłyby pozaprawne działania Prezydenta Miasta Kalisza skutkujące ewentualnymi procesami przed sądami administracyjnymi.

3.Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 09.02.2015r. głosami koalicji cofnięto rekomendację dla dotychczasowego wiceprzewodniczącego Komisji bez żadnego merytorycznego uzasadnienia, jedynie Radny ,,niezależny” Krzysztof Ścisły stwierdził cytuje "powołanie pana Dariusza Grodzińskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji było psikusem jaki opozycja zrobiła koalicji" i za to powinien wg. słów wzmiankowanego radnego zostać odwołany także przewodniczący Komisji Rewizyjnej. To co Pan Radny Krzysztof Ścisły nazywa psikusem ja pozwolę sobie nazwać demokracją.

4.Na tym samym posiedzeniu Komisji w dniu 09.02.2015r.Pani Radna Zarzycka Małgorzata ze stowarzyszenia Wspólny Kalisz zgłosiła wniosek, który mimo informacji ,że jest niezgodny ze Statutem Kalisza Miasta na prawach Powiatu został głosami koalicji przyjęty a dotyczył organizacji pracy Komisji co według Statutu Miasta mieści się w gestii przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,a konkretnie, że posiedzenia komisji Rewizyjnej mają się odbywać w czwartki o godzinie 9.00.

Działania te traktuję jako próbę kneblowania opozycji i próbę wpływania na niezależność Komisji Rewizyjnej. Działania takie nie mają precedensu w dotychczasowej pracy samorządu Miasta. Komisja Rewizyjna kontroluje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. (Dz.U.2013.594, zmiana Dz.U.2013.645, zmiana Dz.U.2013.1318, zmiana Dz.U.2014.379, zmiana Dz.U.2014.1072)działalność Wójta w tym przypadku Prezydenta , gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Ograniczanie zakresu kontroli poprzez zmianę planu pracy powoduje, że zadania te nie mogą być wykonywane. Stawia to pod znakiem zapytania sens działania Komisji Rewizyjnej.

Szanowny Panie Przewodniczący przed kilkoma miesiącami zaproponował mi Pan przewodniczenie tej Komisji początkowo moja odpowiedź była negatywna , jednak po przemyśleniu i pod wpływem wypowiedzi Pana Prezydenta o jawności i transparentności władzy a także w poczuciu odpowiedzialności wobec mieszkańców Miasta zdecydowałem się podjąć to wyzwanie, jednak w praktyce okazało się , że jest zupełnie inaczej o czym świadczą powyżej przedstawione fakty a także to, że do Komisji tej zapisali się wszyscy Radni Koalicji którzy zgodnie z ustawą mogą być jej członkami.(Ustawa zabrania wprost uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej członkom Prezydium Rady).

Taka postawa radnych koalicji spowodowała, że Komisja Rewizyjna nie spełnia swych ustawowych funkcji wobec powyższego moje dalsze jej przewodniczenie uważam za bezcelowe. Postępowanie radnych koalicji traktuję jako próbę wpływania na niezależność Komisji i stanowisko Przewodniczącego Komisji. Jednocześnie deklaruję, że będę wypełniał funkcje kontrolną Rady Miejskiej Kalisza z a pomocą innych instrumentów prawnych przynależnych radnemu gminy, a także sprawdzać i odnosić się do treści protokołów Komisji Rewizyjnej publicznie.

Z poważaniem
Mirosław Gabrysiak

Załączniki:

  1. List do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza - Andrzeja Plichty

 Wyświetlany: 3765 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r