Uroczysta Sesja Rady Miasta. Grzegorz Chwiałkowski odebrał Odznakę Honorową Miasta Kalisza
UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA. GRZEGORZ CHWIAŁKOWSKI ODEBRAŁ ODZNAKĘ HONOROWĄ MIASTA KALISZA
Uroczysta Sesja Rady Miasta. Grzegorz Chwiałkowski odebrał Odznakę Honorową Miasta Kalisza

Odznaka Honorowego Miasta Kalisza w rękach Grzegorza Chwiałkowskiego. Jeden z naszych wieloletnich radnych i najaktywniejszych członków medal odebrał w trakcie Uroczystej Sesji Rady Miasta inaugurującej Święto Kalisza.

Odznakę wręczyli gospodarze wieczoru: dr Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza oraz Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Kandydaturę Grzegorza Chwiałkowskiego do Odznaki Honorowej Miasta Kalisza zgłosiło nasze Stowarzyszenie, które nagrodzony przez wiele lat reprezentował w Radzie Miasta jako radny, ale też od początku naszego istnienia wspiera swoją aktywnością i ogromnym sercem.

Grzegorz Chwiałkowski – kaliszanin, społecznik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu, wieloletni radny Rady Miejskiej Kalisza. Działalność w zakresie pomocy społecznej rozpoczął w 1993 r., organizując dożywianie dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin z terenu miasta w formie „Podwieczorków pod topolą” oraz półkolonii na przystani wioślarskiej w Parku Miejskim. W 1994 r. powołał do życia „Bank Chleba”, od 1996 r. działanie to jest realizowane w sposób zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, którego inicjatorem i prezesem od chwili powstania jest Grzegorz Chwiałkowski. Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym, udzielanie pomocy doraźnej ludziom dotkniętym przez los, podejmowanie stosownych do potrzeb działań na rzecz rodzin, w których jest dziecko lub osoba niepełnosprawna. Cele swe realizuje poprzez współdziałanie z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, roztaczanie opieki nad dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, udzielanie pomocy rodzinom słabym ekonomicznie, współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi, organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku, imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na wolontariacie i koncentruje się przede wszystkim na pomocy żywnościowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wsparcie odbywa się przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Oprócz codziennej pomocy żywnościowej, rodziny często otrzymują także wsparcie okolicznościowe w formie paczek świątecznych. Stowarzyszenie wspomaga w formie żywności również podopiecznych schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Kaliszu i Ostrowie Wlkp., podopiecznych noclegowni prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu. Przekazuje także żywność innym podmiotom: Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Alojzego Orione, Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Zgromadzeniu „Małe Dziecko Boskiej Opatrzności”. Udziela pomocy jednostkom oświatowym i pomocy społecznej z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Żywność uzyskiwana jest poprzez organizowanie zbiórek żywności, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców artykułów żywnościowych i przemysłowych, jak również z Wielkopolskiego Banku Żywności, działającego m.in. w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Działalność Stowarzyszenia została rozszerzona o inicjatywę Grzegorza Chwiałkowskiego na rzecz rozwoju i krzewienia sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. W okresie letnim Stowarzyszenie zapewnia wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu, a także w formie pływania łodziami na rzece Prośnie połączone z akcją dożywiania, w ramach akcji „Wakacje blisko domu”. Grzegorz Chwiałkowski jest także działaczem sportowym angażującym się w popularyzację sportu wśród młodzieży – jako sędzia regat wioślarskich, sędzia i instruktor w kajakarstwie, instruktor boksu oraz członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To również wieloletni radny miejski, w latach 2002-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jako radny zawsze interesował się nie tylko sprawami społecznymi, ale również ochroną środowiska i otaczającą go przyrodą. W swych interpelacjach zwracał uwagę na kwestię porządku i czystości w mieście, ale przede wszystkim w ukochanym Parku Miejskim, czy Parku Przyjaźni. Jego „oczkiem w głowie” była zaś rzeka Prosna, którą pragnął uczynić jednym z najistotniejszych elementów kaliskiej turystyki i rekreacji. Grzegorz Chwiałkowski to wulkan energii i człowiek wielkiego serca, ostatnia deska ratunku dla osób potrzebujących. Sam o sobie mówi „Jestem człowiekiem, któremu większą radość sprawia dawanie innym, a nie branie.” Jego społeczne zaangażowanie zostało już niejednokrotnie docenione – jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę „Pro Publico Bono”, został Wielkopolaninem Roku i Społecznikiem Roku. Dziś nadszedł czas na kaliskie wyróżnienie – Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Źródło: UM w Kaliszu

Uroczysta Sesja Rady Miasta. Grzegorz Chwiałkowski odebrał Odznakę Honorową Miasta Kalisza

Uroczysta Sesja Rady Miasta. Grzegorz Chwiałkowski odebrał Odznakę Honorową Miasta Kalisza Wyświetlany: 3470 razy  
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r