Jerzy Rubiński - Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
Jerzy Rubiński - Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
Zdj. prof. Jerzy Rubiński
Profesor Jerzy Rubiński (1944-2007) był współzałożycielem oraz najznakomitszym członkiem naszego Stowarzyszenia. Poprzez swoją pracę zawodową oraz bardzo aktywną społeczną działalność zapisał piękną kartę w historii miasta.
Przyczynił się do umocnienia pozycji Kalisza jako ośrodka akademickiego. Dzięki jego staraniom kaliski Zakład Nauczania Początkowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekształcił się najpierw w Kolegium Pedagogiczno-Artrystyczne, następnie w Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, by od 1 września
2002 roku stać się samodzielnym Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM.
Miał znaczący udział w skutecznych staraniach o pozyskanie funduszy na budowę nowego uniwersyteckiego kompleksu w naszym mieście, uwzględniającego – obok potrzeb uczelni – także oczekiwania i potrzeby Kaliszan, więc w realizowanym już architektonicznym projekcie znalazły się m.in. nowoczesna biblioteka, sala koncertowa i sala konferencyjna.
Pozyskiwał do pracy w Kaliszu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, liczne grono profesorów i wytrwale wspomagał młode kadry pracowników akademickich podnoszących swoje kwalifikacje.
Doceniając jego zaangażowanie i dorobek w dziedzinie szkolnictwa artystycznego, władze Uniwersytetu powierzyły mu funkcję dziekana kaliskiego wydziału, którą sprawował do śmierci.
Założył i był pierwszym dyrygentem Akademickiego Chóru „Polfonia”, organizatorem koncertów „Muzyka organowa Europy”, działał w komitecie organizacyjnym Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej
Jerzy Rubiński - Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
Zdj. prof. Jerzy Rubiński
„Schola Cantorum”, promował młodych twórców i wykonawców, przygotowując wspólnie z Filharmonią Kaliską koncerty dyplomowe studentów WPA UAM, zainicjował konkursy z cyklu Ars Universitatis oraz podyplomowe wystawy w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”.
Zawsze wrażliwy na los i potrzeby innych pociągał za sobą ludzi dobrej woli do przedsięwzięć charytatywnych, takich jak np. koncerty na rzecz Hospicjum w Rozdżałach, czy imprezy pod hasłem „Studenci – uczniom”
Jerzy Rubiński - Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
Zdj. prof. Jerzy Rubiński
Profesor Jerzy Rubiński, który w latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, pozostał w naszej pamięci jako wybitny kaliszanin, ceniony wychowawca i nauczyciel młodzieży, wspierający swym autorytetem to, co wartościowe, pożyteczne i ciekawe zarówno w sferze nauki, jak i kultury i społecznego życia Kalisza oraz regionu.
W 2003 roku został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, w roku 2006 odznaką „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego”, a w 2008 roku - z rekomendacji Klubu Radnych „Wszystko dla Kalisza” - otrzymał pośmiertnie zaszczytną godność Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.


Aula imienia Profesora Jerzego Rubińskiego w nowym gmachu UAM
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Kaliszu - Aula im. prof. Jerzego Rubińskiego
Zdj. Aula im.prof.J.Rubińskiego
w gmachu UAM w Kaliszu
W piątek, 2 października 2009 r. – w dniu inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oraz w 25-lecie obecności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w naszym mieście – uroczyście otwarto nowy gmach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30.
Szczególnie wzruszającym momentem tej uroczystości było nadanie pięknej auli, będącej zarazem salą koncertowo-konferencyjną, imienia Profesora Jerzego Rubińskiego (1947-2007) - założyciela i lidera naszego Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, którego pośmiertnie w ubiegłym roku wyróżniono tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.
Symbolicznego odsłonięcia napisu „Aula Profesora Jerzego Rubińskiego” dokonali: rektor UAM w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, dziekan WPA UAM w Kaliszu prof. dr hab. Marian Walczak oraz żona patrona tej auli, wdowa po Profesorze – pani Barbara Rubińska.
 
<<    Strona 1 z 2   >>

 
 
Copyright Stowarzyszenie "Wszystko dla Kalisza"   K a l i s z  2 0 0 9 r