Profesor Jerzy Rubiński

Profesor Jerzy Rubiński (1944-2007) był współzałożycielem oraz najznakomitszym członkiem naszego Stowarzyszenia. Poprzez swoją pracę zawodową oraz bardzo aktywną społeczną działalność zapisał piękną kartę w historii miasta. Przyczynił się do umocnienia pozycji Kalisza jako ośrodka akademickiego.

Dzięki jego staraniom kaliski Zakład Nauczania Początkowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekształcił się najpierw w Kolegium Pedagogiczno-Artrystyczne, następnie w Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, by od 1 września 2002 roku stać się samodzielnym Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM.

Miał znaczący udział w skutecznych staraniach o pozyskanie funduszy na budowę nowego uniwersyteckiego kompleksu w naszym mieście, uwzględniającego – obok potrzeb uczelni – także oczekiwania i potrzeby Kaliszan, więc w realizowanym już architektonicznym projekcie znalazły się m.in. nowoczesna biblioteka, sala koncertowa i sala konferencyjna. Pozyskiwał do pracy w Kaliszu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, liczne grono profesorów i wytrwale wspomagał młode kadry pracowników akademickich podnoszących swoje kwalifikacje.

Doceniając jego zaangażowanie i dorobek w dziedzinie szkolnictwa artystycznego, władze Uniwersytetu powierzyły mu funkcję dziekana kaliskiego wydziału, którą sprawował do śmierci. Założył i był pierwszym dyrygentem Akademickiego Chóru „Polfonia”, organizatorem koncertów „Muzyka organowa Europy”, działał w komitecie organizacyjnym Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”, promował młodych twórców i wykonawców, przygotowując wspólnie z Filharmonią Kaliską koncerty dyplomowe studentów WPA UAM, zainicjował konkursy z cyklu Ars Universitatis oraz podyplomowe wystawy w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”. Zawsze wrażliwy na los i potrzeby innych pociągał za sobą ludzi dobrej woli do przedsięwzięć charytatywnych, takich jak np. koncerty na rzecz Hospicjum w Rozdżałach, czy imprezy pod hasłem „Studenci – uczniom”

Profesor UAM Jerzy Rubiński – Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
Profesor UAM Jerzy Rubiński – Honorowy Obywatel Miasta Kalisza
Profesor UAM Jerzy Rubiński – Honorowy Obywatel Miasta Kalisza

Profesor Jerzy Rubiński, który w latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Kalisza, pozostał w naszej pamięci jako wybitny kaliszanin, ceniony wychowawca i nauczyciel młodzieży, wspierający swym autorytetem to, co wartościowe, pożyteczne i ciekawe zarówno w sferze nauki, jak i kultury i społecznego życia Kalisza oraz regionu. W 2003 roku został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, w roku 2006 odznaką „Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego”, a w 2008 roku – z rekomendacji Klubu Radnych „Wszystko dla Kalisza” – otrzymał pośmiertnie zaszczytną godność Honorowego Obywatela Miasta Kalisza.

Aula imienia Profesora Jerzego Rubińskiego w nowym gmachu UAM

Aula UAM im. Profesora Jerzego Rubińskiego w Kaliszu

W piątek, 2 października 2009 r. – w dniu inauguracji roku akademickiego 2009/2010 oraz w 25-lecie obecności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w naszym mieście – uroczyście otwarto nowy gmach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30. Szczególnie wzruszającym momentem tej uroczystości było nadanie pięknej auli, będącej zarazem salą koncertowo-konferencyjną, imienia Profesora Jerzego Rubińskiego (1947-2007) – założyciela i lidera naszego Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, którego pośmiertnie w ubiegłym roku wyróżniono tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Symbolicznego odsłonięcia napisu „Aula Profesora Jerzego Rubińskiego” dokonali: rektor UAM w Poznaniu prof. dr hab. Bronisław Marciniak, dziekan WPA UAM w Kaliszu prof. dr hab. Marian Walczak oraz żona patrona tej auli, wdowa po Profesorze – pani Barbara Rubińska.

Odsłony: 42

Udostępnij
© 2024 Wszystko dla Kalisza im. Prof. Jerzego Rubińskiego. Created by @Luke for MM IT Consulting
Skip to content